Afkortingenlijst (Afko-lijst)

 • AC - Audit Committee
 • ADR - Audit Dienst Rijk
 • AR - Algemene Rekenkamer
 • BM - Burgermeester
 • BO - Beleidsoverleg
 • BR - Brede Bestuursraad
 • BVA - Beveiligingsambtenaar
 • CDI - Coördinerend Directeur Inkoop
 • CIO - Chief Information Officer
 • DLA - Drieletterige afkorting
 • DOR - Departementale Ondernemingsraad
 • GOR BD - Groepsondernemingsraad Bestuursdepartement
 • ICBR - Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk
 • LOCC - Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
 • MR - Ministerraad
 • MS - Ministerstaf
 • MT - Management Team
 • NCC - Nationaal Coördinatie Centrum
 • OR - Ondernemingsraad
 • SGO - Secretarissen-Generaal Overleg
 • SMTM - Samenwerkingsverband Medezeggenschap Turfmarkt
 • TM - Turfmarkt
 • BD - Bestuursdepartement
 • BIM - Bureau Internationaal Migratiebeleid 
 • BITE - Programma Bestuurlijke Informatie, toezicht en effectiviteit 
 • CBJ - Directie Coördinatie Financiën, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken
 • DBAV - Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen
 • DBO - Directie Bestuursondersteuning
 • DC - Dienstencentrum
 • DCOM - Directie Communicatie
 • DEA - Directie Eigenaarsadvisering
 • DEIA - Directie Europese en Internationale Aangelegenheden
 • DFEZ - Directie Financieel-Economische Zaken
 • DGM - Directoraat-Generaal Migratie
 • DGO - Directoraat-Generaal Ondermijning
 • DGPenV - Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s
 • DGRR - Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 • DGSenB - Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen
 • DG-staf - Programma-staf en bedrijfsvoering van DGPenV
 • DH&F - Directie Huisvesting en Facilities
 • DI&I - Directie Informatievoorziening en Inkoop
 • DJOA - Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 • DMB - Directie Migratiebeleid
 • DP&O - Directie Personeel en Organisatie
 • DRb - Directie Rechtsbestel
 • DRC - Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 • DRM - Directie Regie Migratieketen
 • DSenJ - Directie Sanctietoepassing en Jeugd
 • DSK - Directie Strafrechtketen
 • DVB - Directie Veiligheid en Bestuur 
 • DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • EBF - Programma Eigenaarsondersteuning, bedrijfsvoering en financiën
 • GenV - Programma Grenzen en Veiligheid
 • ICA - Programma Internationale en Caribische Aangelegenheden
 • LVV - Programma Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen
 • MCA - Programma Meldkamer, Crisiscommunicatie en Alerteren
 • NCTV - Nationaal Coordinator Terrorismebestreiding en Veiligheid
 • PBI - Programma Politiebestel, bevoegdheden en informatiefunctie
 • PBO - Programma Politiële beleidsontwikkeling
 • V&C - Programma Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing
 • AZ - Ministerie van Algemene Zaken
 • BZ - Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • BZK - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • DEF - Ministerie van Defensie
 • EZK - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Fin - Ministerie van Financiën
 • JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • OCW - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • AC-AR - Adviescommissie auteursrecht
 • AC-BP - Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht
 • AC-BSenN - Adviescommissie voor aangelegenheden betreffende burgerlijke staat en nationaliteit
 • AC-VR - Adviescommissie vennootschapsrecht
 • AP - Autoriteit Persoonsgegevens
 • AVc - Aanpak Voertuig-criminaliteit
 • BAVT - Bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs
 • BFT - Bureau Financieel Toezicht
 • CCV - Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 • CIK - Centrum Internationale Kinderontvoering
 • CJIB - Centraal Justitieel Incasso Bureau
 • COA - Centraal orgaan opvang Asielzoekers
 • CoMensha - Coordinatie centrum Mensenhandel
 • CRM - College voor de rechten van de mens
 • CvT BP-BES - Commissie van toezicht bescherming persoonsgegevens Bonaire, Eustatius, Saba
 • CvTA - College van toezicht collectieve beheers- organisaties auteurs- en
 • DJI - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • DT&V - Dienst Terugkeer & Vertrek
 • EFP - Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
 • EOKM - Expertisebureau online kindermisbruik
 • HALT - Bureau Halt
 • HKMI - Het Keurmerkinstituut
 • HR - Hoge Raad
 • IFV - Instituut Fysieke Veiligheid
 • IJenV - Inspectie Justitie en Veiligheid
 • IND - Immigratie en Naturalisatie Dienst
 • IOM - Internationale organisatie voor migratie
 • Justid - Justitiële Informatiedienst
 • Justis - Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening
 • Ksa - Kansspelautoriteit
 • LAP - Landelijke Adviescommissie Plaatsing Longstay Forensische Zorg
 • LBIO - Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
 • LJ&R - Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (UR)
 • NCSC - Nationaal Cyber Security Centrum
 • NCTV - Nationale Coördinatie Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • NFI - Nederlands Forensisch Instituut
 • Nidos - Stichting Nidos
 • NP - Nationale Politie
 • NRM - Nationaal Rapporteur Mensenhandel
 • OM - Openbaar Ministerie
 • Ovv - Onderzoeksraad voor de Veiligheid
 • PA - Politieacademie
 • Part FPC - Particuliere forensische psychiatrische centra
 • Part JI - Particuliere jeugdinrichtingen (cluster)
 • RSJ - Raad voor strafrechts- toepassing en jeugdbescherming
 • RvdK - Raad voor de Kinderbescherming
 • Rvdr - Raad voor de rechtspraak
 • RvR - Raad voor Rechtsbijstand
 • SafeCin - Stichting aanpak Financieel- Economische Criminaliteit in Nederland
 • SAOP - Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie
 • SDKB - Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
 • Secr ACVZ - Secretariaat van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
 • SGM - Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • SHN - Slachtofferhulp Nederland
 • SRN - Stichting Reclassering
 • St AV - Stichting Adoptievoorzieningen
 • St NLC - Stichting Nederland Confidential
 • St PH - Stichting Perspectief Herstelbemiddeling
 • St RenO - Stichting Recht en overheid
 • Stab - Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening
 • SVG - Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 • VR-BES - Voogdijraad BES
 • WODC - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Gerelateerd